Chương trình huấn luyện : Giám đốc khởi nghiệp - CEO Beginner - CEO Hà Nội Holdings