Huấn luyện & Chuyển giao : Trưởng phòng Sales - Bán lẻ - CEO Hà Nội Holdings