Huấn luyện & Chuyển giao : Trưởng phòng Sales - Nhà phân phối - CEO Hà Nội Holdings