CEO Hà Nội Holdings - Các khóa học tiêu biểu

Các khóa học tiêu biểu

start-upArtboard 9 copy 6@3x-80-min

KHÓA HỌC


Bản đồ xây dựng và phát triển Start-Up

ceo-beginner_fbAsset 4@3x-80-min

KHÓA HỌC


Giám đốc khởi nghiệp - CEO Beginner

goi-vonArtboard 9 copy 6@3x-80-min

KHÓA HỌC


Chương trình huấn luyện Xây dựng hồ sơ gọi vốn

tp-nppArtboard 9 copy 6@3x-80-min

KHÓA HỌC


Huấn luyện & Chuyển giao Trưởng phòng Sales - Mô hình Nhà phân phối

tp-banleArtboard 9 copy 6@3x-80-min

KHÓA HỌC


Huấn luyện & Chuyển giao Trưởng phòng Sales - Mô hình Bán lẻ