Thiền – Để tĩnh, để nhìn lại bản ngã từ bỏ sân si nâng trí tuệ